Quick Lunch Combo – Week of 9/28/2015

<p>&lt;ul&gt;<br />
&lt;li&gt;Red Curry Chicken&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Yellow Curry Chicken&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Massaman Curry Beef&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Green Curry Chicken&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Pineapple Curry Tofu&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Mixed Vegetables&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Tofu Curry&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Pat Thai Vegetable&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Teriyaki Wings&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Garlic Chicken&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Special Eggplant Tofu&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Spicy Curry Pork&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Chili Beef&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;Pad Woon Sen Tofu&lt;/li&gt;</p>
<p>&lt;/ul&gt;</p>